Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Les mer om personvern for detaljer.

Vilkår

Det viktigste du må vite:

  • Du har 14 dager lovfestet angrerett.
  • Du kan logge inn med telefon, nettbrett og PC, men vi begrenser hvor mange enheter du kan bruke samtidig.
  • Du kan ikke dele tilgangen din med andre.
  • Vi sletter det meste av informasjonen vi har lagret om deg 60 dager etter at tilgangen er avsluttet. Det vi ikke får slettet, er informasjon vi etter regnskapsloven er pliktig til å oppbevare.

Komplette vilkår

1. Avtalen

Avtalen består av disse vilkårene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

For å gjennomføre kjøp må disse vilkårene godtas.

2. Partene

Selger er Kursoria AS, Postboks 7, 1429 Vinterbro, post@kursoria.no, org. nr. 927 111 101, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader, med unntak av fakturagebyr, hvis kjøper velger å betale med faktura. Fakturagebyret oppgis før betaling.

Kursoria AS kan til enhver tid endre prisene.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive-, system- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling.

6. Levering og varighet

Tilgang til produktet blir gitt umiddelbart etter betaling.

En uke tilsvarer 7 dager fra kjøpstidspunkt, to uker tilsvarer 14 dager fra kjøpstidspunkt, én måned tilsvarer 31 dager fra kjøpstidspunkt og to måneder tilsvarer 62 dager fra kjøpstidspunkt.

Med mindre kjøperen kjøper ny tilgang vil selgeren slette informasjon om kjøperen 60 dager etter at tilgangen har utløpt. Dette gjelder ikke informasjon selgeren er pliktig til å oppbevare av regnskapshensyn.

7. Tilgang

Kjøpet gir tilgang til Kursoria ASs øvingsoppgaver, nærmere beskrevet under hvert enkelt produkt. Kursoria AS tar ikke ansvar for eventuelle feil eller konsekvenser av produktet. Selgeren gir ikke kjøperen garanti om oppetid eller tilgjengelighet.

Kjøperen må selv besørge utstyr for tilgang til produktet, som nettilgang og datamaskin eller mobiltelefon. Selgeren begrenser hvor mange unike enheter som kan logge inn med Kundens påloggingsinformasjon og kan til enhver tid endre, justere og utvikle produktet, herunder øvingsoppgaver, kategorier og forklaringer.

Selgeren er uten ansvar for hinder i tilgang til produkter som skyldes tekniske begrensninger, geografiske forhold eller ytre påvirkninger. Selgeren kan, uten å misligholde denne avtalen, gjennomføre tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i produktet dersom slike tiltak anses nødvendige av tekniske, sikkerhetsmessige, vedlikeholdsmessige, eller driftsmessige årsaker.

Selgerens systemer jobber systematisk med å identifisere handlinger som kan gjøre tjenesten ustabil og brukere som misbruker tjenesten. Brukere som opptrer på en slik måte at systemet eller selgeren begrenser brukerens tilgang, har ikke krav på å få penger tilbake.

Kjøperen kan ikke dele tilgang til produktet med andre.

Utover den rett til visning på skjerm som er beskrevet i denne avtalen, overdras ingen immaterielle rettigheter til brukeren, verken av opphavsrettslig eller annen art.

Tilgang gir også mulighet til å stille faglige spørsmål og få undervisning via chat, epost eller det interne meldingssystemet. For komplekse spørsmål må det påregnes ventetid.

8. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager. Fristen begynner å løpe fra kunden har mottatt tilgang til produktet.

Dersom kjøperen ønsker å benytte angreretten, kan kjøperen ta kontakt på epost eller via chatten. Det forutsettes det at bruken av produktet ikke har vært mer enn det som er nødvendig for å prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

9. Force majeure

Dersom det inntreffer ekstraordinære begivenheter som etter norsk rett er å anse som force majeure, kan kjøperen varsles. Partenes forpliktelser suspenderes så lenge situasjonen varer.

10. Overdragelse

Produktet selges til én person. Rettigheter etter denne avtalen, brukernavn eller passord skal ikke overdras andre.

11. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Opplysninger om dine kjøp og din progresjon slettes etter 60 dager. Informasjon vi er pliktig til å oppbevare etter bokføringsloven og regnskapsloven oppbevares så lenge vi er pliktige til det.

For mer informasjon om hvordan personopplysninger behandles, se Personvern.

12. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no. Follo og Nordre Østfold tingrett er verneting.

Denne avtalen ble sist oppdatert 05.05.21.